Home / Proizvodi / Filteri / Industrijska filtracija

Industrijska filtracija

Asortiman

  1. Filteri za vazduh
  2. Filteri za ulje
  3. Filteri za vodu
  4. Filteri za hidrauliku
  5. Filteri za gorivo
  6. Filteri za eroziju
  7. Separatori

Pregled tehnologija

Filteri za vazduh

Pored filtera za vazduh za motorna vozila nudimo i filtere za vazduh za kompresore, namenske industrijske filtere za vazduh za uređaje za odsisavanje-filtriranje (npr. posipanje peskom i prašinsko lakiranje).

Filteri za industrijsko otprašivanje koriste se pri sistemima za filtraciju koji se nalaze u proizvodnji cementa i kreča, drvenoj industriji, metalsko-prerađivačkoj industriji, prehrambenoj industriji, farmaceutskoj industriji, hemijskoj industriji, itd. Filtere za industrijsko otprašivanje izrađujemo u različitim izvođenjima, sa obzirom na protok, način ugradnje i svrhu upotrebe. Isto tako, između sebe se razlikuju ugrađeni materijali za filtriranje i površina koja mora zadovoljavati određeni protok sa obzirom na svrhu upotrebe. Papiri za filtraciju se većinom koriste od poliesterskih vlakana različite gustoće i kvaliteta, i mogu biti celulozni, poliesterski ili teflonski. Na ugrađeni kvalitet utiču različiti standardi i zahtevi u zavisnosti od količine ispuštanja emisija u prostor ili atmosferu. Kvalitet filtera određuje se sa obzirom na svrhu medija za odsisavanje. U sistemima za odsisavanje obično je ugrađeno više čistača, pošto uprkos izduvavanju ili otresanju uvek mora biti na raspolaganju dovoljno protoka za nesmetani rad samog uređaja.

Sistemi za otprašivanje za besprekoran rad moraju imati uređen sistem za čišćenje, izduvavanje ili otresanje filtera. Ugradnja i konstrukcija filtera. prilagođava se načinu čišćenja. Pomenuti ugrađeni sistemi za čišćenje se razlikuju i mogu se izvoditi vibro pločom – mehaničko otresanje, a često se koristi i impulsno čišćenje povratnim vazduhom ili čišćenje komprimovanim vazduhom. Samo izvođenje filtera razlikuje se sa obzirom na ugrađene postojeće čistače ili sa obzirom na pomenuti način čišćenja odn. izduvavanja.

Filteri za ulje

Funkcija ulja za podmazivanje je smanjenje trenja i omogućavanje međusobnog kliženja različitih sastavnih delova uređaja, kao i obezbeđivanje potrebnog hlađenja međusobno klizećih sastavnih delova. Kako kod ulja za podmazivanje, tako su i kod hidrauličnih ulja vrtoglavo porasli zahtevi za čistoćom. Tolerancije kugličnih ležajeva postaju sve manje, budući da moraju izdržati sve veći broj okretaja i sve veća opterećenja. Isto se događa i kod prenosa na zupčanicima, pošto zupčanici naležu sve preciznije, a pored toga se nije povećao samo broj okretaja, nego i momenti okretaja (poluge).

Pri tehnici podmazivanja za određivanje čistoće ulja danas koriste iste standarde koje koriste pri hidraulici. U suprotnosti sa hidraulikom, pri tehnici podmazivanja su uglavnom u upotrebi ulja sa visokom viskoznošću. Za tehničara sa područja filtracije ovakva visoka viskoznost ulja za podmazivanje predstavlja potrebu za poštovanjem njenih karakteristika pri odabiranju odgovarajućeg filtera. Tehničar se mora uveriti da se ulje za podmazivanje može filtrirati pri veoma niskom diferentnom pritisku i u slučaju kada još nije doseglo punu radnu temperaturu.

Pritom koristimo filtere koji su građeni slično ili isto kao filteri u hidrauličnom sistemu. Protok ulja omogućava slobodno kretanje tvrdih čestica, što posledično prouzrokuje habanje mašinskih elemenata po čitavom sistemu. Da bismo izbegli ove neprijatnosti, u sistem se ugrađuju kućišta sa čistačima. Uložak čistača za ulje koristi se za glavni protok ulja za podmazivanje. U sisteme ulja za podmazivanje ili motornog ulja ugrađuju se čistači u formi uložaka ili navojni čistači. Da bismo obezbedili dobar rad i podmazivanje sistema, u vreme servisiranja pored zamene čistača moramo zameniti i ulje. Propustljivost, veličina i ostali parametri čistača određuju se sa obzirom na postojeće kućište, protok, kvalitet filtracije, zahteve proizvođača mašine ili uređaja i svrhu upotrebe samog čistača. U poređenju sa hidrauličnim čistačima, čistači ulja navodno imaju nešto slabiju konstrukciju.

Filteri za vodu

Značaj kvalitetne čiste vode sve je važniji, kako u domaćinstvima, tako i u industriji. Da bismo zadovoljili potrebe tržišta, u našem preduzeću smo za vas pripremili širok izbor čistača za kućni ili industrijski sistem. Uporedo sa čistačima takođe vam nudimo i kućišta za čistače različitih dimenzija i sa različitim priključcima.

Gruba filtracija vode počinje pri nerđajućoj ili poliesterskoj mrežici za odstranjivanje grubih čestica veličine ljudske dlake. Filtracija se nastavlja uz pomoć različitih uložaka koji su izrađeni od naboranog papira ili se pak radi o navijenim nitima do 0,1 mm. A za bistrenje vode predfiltracija počinje da se izvodi već pri 3 mm i nastavlja se finom filtracijom do 0,1 mm i manje. U sisteme se takođe ugrađuje i ugljevlje u sintranoj formi ili u formi granulata.

Paralelno sa čistačima, nudimo Vam i neutralizatore, koji sprečavaju taloženje krečnjaka u cevima i uređajima kakvi su razmenjivači toplote, stubovi za hlađenje, radijatori, bojleri itd. Oni takođe sprečavaju koroziju metalnih delova (čelik, bakar).

Filteri za hidrauliku

U hidrauličkom sistemu prisutni su visoki pritisci i veliki protoci, što posledično prouzrokuje habanje sistema, tako da čestice čestice počinju slobodno da se kreću sistemom. Ove čestice potom ubrzavaju habanje mašinskih delova, habanje ventila, tesnila i gubitak energije. Rešenje za sve pomenute probleme je ugradnja čistača na pojedinačnim vodovima sistema.

U hidrauličnim sistemima se ulošci najčešće pojavljaju su na vodu za usisavanje, vodu za pritisak i povratnom vodu. U zavisnosti od svrhe upotrebe, istovremeno može biti ugrađeno više čistača. Pomenuti čistači izrađuju se pretežno za već postojeća hidraulična kućišta, zato se spoljašnje mere mogu znatno modifikovati. Takođe se menjaju i spoljašnji oblici, što je zavisno od načina ugradnje čistača u kućište. Kvalitetan hidraulični čistač preuzima na sebe najviše nečistoća (visok ß-faktor), ima niski stepen filtracije i optimalnu protočnost. U hidrauličnom ulošku istih dimenzija može biti ugrađeno više različitih membrana, koje mogu biti od mrežice ili od papira staklenih vlakana. Filter mora imati što veći stepen odvajanja, što znači da je sposoban da od hidraulične tečnosti odvoji najveći mogući postotak čestica koje spadaju u razred veličine date finoće filtera ili veće. Za dobru filtraciju je, pored kvalitetnog čistača, u sistemu neophodno i čisto hidraulično ulje, kao i da je dobro održavanje sistema.

Načelno se hidraulični filter ili filter za ulje za podmazivanje sastoji odkućišta, koje je projektovano za očekivane pritiske ili za podpritisak. Kućište može biti izvedeno i kao navojna patrona, što omogućava posebno lak način zamene filtera. Filter na zavijanje u obliku patrone veoma je često korišćen na području niskog pritiska.

Filteri za gorivo

U našem preduzeću prodajemo posebne filtere plinova i goriva za plinare i rafinerije. Po konstrukciji i svrhi ovi su filteri nekoliko drukčiji od običnih jer deluju u veoma zahtevnim uslovima (veliki diferencijalni pritisci, visoke temperature u kombinaciji sa agresivnim tvarima u mediju.)

Možemo Vam izraditi filtere za već postojeće sisteme ili razviti nove filtere za posebne svrhe i aplikacije u energetskoj industriji. Kod mogućeg ugrađivanja, te kod zasnivanja novih filtera, ove Vam možemo ponuditi zajedno sa kućištem.

Filteri za eroziju

Filterski elementi za erozijske mašine većinom su standardnih oblika i kvaliteta filtriranja. Dielektrici moraju biti očišćeni od svih nečistoća koje se pojavljuju tokom procesa žičane i potopne erozije. Za dobar rad erozijskog procesa jako je važan i sam kvalitet ionizacijske smole, kao i čistoća vode u sistemu. Veći čistači erozimata u unutrašnjosti imaju dve membrane za filtriranje, a sama membrana se izrađuje i u obliku lamela poređanih po celoj dužini filtera.

Naši filteri za eroziju omogućavaju vam kvalitetno čišćenje dielektrika i posledično preciznu obradu u elektroerozionim mašinama.

Separatori

Među separatore komprimovanog vazduha svrstavamo čistače za kompresore i vakuumske pumpe. Funkcija separatora je odvajanje vode i ulja iz vazduha. Kod separatora je medij mešavina vazduha, vode i ulja. Ova pri prelasku kroz membranu filtera pod visokim pritiskom tako usporava vazduh da se ulje i voda pretvaraju u kapljice i cede u unutrašnjost ili spoljašnjost filtera, odakle se vraćaju nazad u sistem ili se automatski ili ručno odvajaju. U stisnutom vazduhu se pored vode i ulja pojavljuju i drugi elementi u formi tvrdih čestica, vlage, kao i ostaci teških metala. Da bi se postigla što duža životna dob čistača, u takozvanoj predfiltraciji se ugrađuju čistači vazduha koji već pri ulazu u sistem odvajaju relativno veliki procenat tvrdih delova u vazduhu.

Za nesmetani rad pneumatskih sklopova izrađujemo i dobavljamo filterske separatore, koji omogućavaju odvajanje aerosoli ulja, vodene pare i tvrdnih čestica, koje su posledica pripreme komprimovanog vazduha.